PEYGAMBERİMİZİN EVLİLİĞİ

14 Nisan , 2019admin
PEYGAMBERİMİZİN EVLİLİĞİ

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm yirmi beş yaşındayken ilk olarak hazret-i Hatice ile evlendi. Hazret-i Hatice , Kureyş kabîlesinin Esedoğulları kolundan kırk yaşında ve dul bir hanım idi. Fakat, malı, cemâli, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffet ve edebi pek fazla idi. Yüksek ahlâkı ve üstün özellikleri nedeniyle Kureyş arasında “Tâhire” (çok temiz) İslâmiyet geldikten sonra da “Hadîce-tül-Kübra” lakabıyla şöhret olmuştu. Hatice Hâtun mallarını Şam’a doğru götürüp Busra’da satan Muhammed aleyhisselâmı; adâleti, üstün ahlâkı ve hakkında duyup şâhit olduğu hadiseler sebebiyle son derece takdir etti. Bu olaydan kısa bir zaman sonra, akrabalarının da kabul etmesiyle evlenmeleri kararlaştırıldı. Nikâh meclisi hazret-i Hatice’nin evinde toplandı. [ Fatih adak kurban ]

Ebu Tâlib ve Vara ka bin Nevfel tarafından sunum konuşmaları yapıldı. Nikâhı Varaka bin Nevfel kıydı. Kureyş kabîlesinin ileri gelenleri de nikâh şâhidi olarak bulundular. Zamânının emsalsiz bir kadını olan Hatice vâlidemiz evlilik hayâtı boyunca Muhammed aleyhisselâma daima hizmet edip daima yardımcısı oldu. Muhammed aleyhisselâmın bu evliliği, onun vefâtına kadar on beş senesi peygamberlikten önce onu da Peygamberlikten sonra olmak üzere yirmi beş sene sürdü. Muhammed aleyhisselâm, ilk zevcesi hazret-i Hatice hayattayken başkası ile evlenmedi.

Muhammed aleyhisselâmın hazret-i Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere Kâsım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah (Tayyib) adlarında altı evladı oldu. Peygamberliği sırasında evlendiği hazret-i Mâriye’den de İbrâhim adlı oğlu olmuştu. Diğer zevcelerinden çocuğu olmadı. Zeyneb, kızlarının en büyüğü idi. En küçük kızı Fâtımâ babasının en sevgilisiydi . Hazret-i Fâtımâ Peygamber efendimiz kırk yaşındayken doğdu. Erkek çocukları küçük yaşta vefât etti ve aynı zamanda hazret-i Fâtımâ’dan başka bütün kızları da O’ndan önce vefât ettiler. Hazret-i Fâtımâ da Muhammed aleyhisselâmdan altı ay sonra vefat etti. Hazret-i Ali ile evlenmişti. Muhammed aleyhisselâmın soyu hazret-i Fâtımâ evlâdı, hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin ile devâm etti.